چه نوع تبلیغاتی بهتر عمل می کند؟
7 نوع تبلیغات برای تبلیغ موثر کسب و کار کوچک شما
در اینجا برخی از بهترین انواع تبلیغات مورد استفاده کسب و کارهای کوچک برای تبلیغ محصول، خدمات یا محتوا آورده شده است:
تبلیغات پخش. ...
تبلیغات خارج از منزل. ...
تبلیغات پستی مستقیم ...
مخاطب مناسب را هدف قرار دهید. ...
جایی که مخاطبان شما هستند تبلیغ کنید. ...
ردیابی و اندازه گیری موفقیت ...
زمان بندی مناسب را دریافت کنید. ...
استراتژی های بازاریابی مجدد را امتحان کنید.

تبلیغ