چه چیزی یک تبلیغ جذاب را ایجاد می کند؟
گزاره ارزش را به وضوح بیان کنید: خلاق تبلیغ باید به وضوح بیان کند که محصول یا خدمات چیست و چرا برای مشتری ارزشمند است. از سرفصل ها و فراخوان های قوی استفاده کنید: عنوان آگهی باید جلب توجه کند و دعوت به اقدام باید واضح و قانع کننده باشد.