چگونه بهترین تبلیغ را انجام دهیم؟
تبلیغات موثر باعث می شود مردم نام شما را به خاطر بسپارند...
رهنمودهایی برای کمپین های تبلیغاتی موفق
اطمینان حاصل کنید که تبلیغات شما "بر اساس استراتژی" با موقعیت کسب و کار شما است. ...
به جایی بروید که مشتریان شما هستند. ...
یک پیام ساده و تک ارسال کنید. ...
استایلی دوست داشتنی داشته باشید. ...
معتبر باشید ...
فروش را بخواهید. ...
از رقابتی بودن تبلیغ مطمئن شوید. ...
مطمئن شوید که تبلیغ حرفه ای به نظر می رسد.